George Masilela Vungandze

[Verse 1] Ngamtsandza lomntfwana ngisacala kumubona Ngingenaso nesibindzi kwaphela magama Magama benginawo nje kuphela ekumncoma Ngetama ngetama ngatjela bobhuti bangikhombis’indela yesintfu siSwati NginguMswati lonjani kusoma ngingakwati? Ngiyakhula ngiyaguga, solo anginamufati […]