Mac Donalds

[Hook: Tyga] She just wanna act ghetto She just wanna dance like a stripper, rap like a nigga She just wanna rub her tities, pop her ass She just wanna […]

She just wanna act ghetto… She just wanna dance like a stripper, rap like a nigga She just wanna rub her tities, pop her ass She just wanna act ghetto […]